Archiwa tagu: absolutorium

13528132_1036272409791433_1279417243970828671_o

Nasz klub krytycznie o wykonaniu budżetu za 2017 rok

W czwartek 21 czerwca odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Marcin Paluszek przedstawił nasze stanowisko w sprawie sprawozdania za wykonanie budżetu za 2017 rok. Zachęcamy do zapoznania się z całością naszej opinii:

 Zauważalny był wzrost dochodów z podatków, który przekroczył plan o ponad 5 milionów złotych. Szczególnie wzrosły dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, co wiąże się dodatkowymi dochodami w wysokości ponad 2 mln złotych. Tendencja ta związana jest z pozytywną koniunkturą gospodarczą w kraju, co przekłada się na większe dochody osób fizycznych i prawnych, które w znaczny sposób zasilają budżet naszego miasta. Zauważalny jest niestety spadek dochodów majątkowych o blisko 20%- od zakładanego planu. Mniejsze dochody uzyskano z tytułu dzierżaw terenów, a także o ponad dwa miliony złotych zmniejszyły się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Niestety, dla wielu nieruchomości wystawionych na sprzedaż nie znaleziono podmiotów zainteresowanych ich nabyciem.  Widoczna jest wzrostowa tendencja z udziału we wpływach z podatku od osób prawnych (wykonanie lepsze od planu o ponad 150%) oraz osób fizycznych. Sytuacja ta potwierdza stabilny wzrost gospodarczy w kraju. Niepokoją nas zmniejszone dochody z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej- tendencja spadkowa pokazuje, że trzeba nadal rozwijać ofertę transportu publicznego i zachęcać mieszkańców do korzystania z transportu publicznego, który musi być komfortowy, a siatka połączeń i godzin kursowania rozbudowana.   Trzeba na nowo zredefiniować ofertę biletową miasta lub z niej zrezygnować na rzecz bezpłatnych przejazdów.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie blisko 61 mln zł, w tym na inwestycje ponad 50 mln zł a wydatki bieżące wykonano w kwocie ponad 194 mln zł. Wydatki na inwestycje w dziale drogi gminne zrealizowano w pełnym zakresie, cieszy fakt zrealizowania w pełni wydatków na budowę postulowanych przez nas tras rowerowych. Na promocję miasta wydano blisko trzy miliony złotych, część z tych środków np. promocja miasta w mediach za kwotę blisko 200 tysięcy zł jest dyskusyjna. Podobnie, jak koszty delegacji (ponad 72 tys. zł), czy wydatki na gadżety (ponad 76 tys zł). Cieszy fakt realizowania bardzo ciekawych projektów z dofinansowaniem z zewnętrznych źródeł, jak np. „Domowe krajobrazy i ich opowieści”, czy „I małe jest piękne”. Obsługa długu publicznego wyniosła ponad 8 mln złotych. Zadłużenie osiągnęło poziom ponad 106 mln zł.  Naszym zdaniem, w okresie dobrej koniunktury gospodarczej powinniśmy zastanowić się nad dążeniem do aktywnego zmniejszania naszego zadłużenia. Dwa miliony zł mniej przeznaczono na Świdnicki Budżet Obywatelski, co odbieramy negatywnie. W kwestii utrzymania zieleni w mieście, plan wydatków został zrealizowany o kwotę niższą, niż zakładano. Pozytywnie odbieramy realizację potrzebnych inwestycji w parki, skwery i tereny zielone. Jednakże, o sukcesie i konkurencyjności miasta nie decydują rabaty kwiatowe na rondach, a mądra polityka skoncentrowana na budowaniu świadomego społeczeństwa, budowanie sprzyjających warunków do lokowania innowacyjnych przedsiębiorstw, wspieranie inwestycji wysokich technologii. Boimy się, że za kilka lat nasze miasto będzie wyglądać jak ładnie urządzona makieta, ale bez wykwalifikowanego kapitału ludzkiego, bez młodych wykształconych ludzi. Musimy powstrzymać te negatywne procesy. Apelujemy również w dalszym ciągu o rozwagę w działaniach zmierzających do ograniczania aktywności obywatelskiej w naszym mieście i dalszemu procesowi niszczenia budżetu obywatelskiego. Wiele aspektów jest przez nas pozytywnie przyjętych, wiele wciąż pozostaje do poprawy. W związku z tymi negatywnymi tendencjami, nasz klub wstrzyma się od głosu.

 D26EE635-31BC-40FF-8108-6430A9CD6C4F

IMG_0970

Stanowisko ŚFR – udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 rok

Klub Świdnickie Forum Rozwoju po dogłębnym przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok przedstawia poniżej swoje stanowisko.

 1. Wynik (dochody minus wydatki) jest ujemny. Wykonanie budżetu to minus 14 mln 318 tys zł. Trzeba zauważyć, że po raz pierwszy wydatki przekroczyły kwotę aż 220 milionów złotych.
 2. niższe wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego –zrealizowano tylko połowę planu zakładającego wpływy w wysokości 12 mln zł.
 3. Lepsze niż przewidywano były udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa. Dzięki temu do budżetu trafiło odpowiednio 3 mln 100 tys zł z podatku od osób prawnych oraz 51 mln 500 tys zł z podatku od osób fizycznych. Pokazuje to, że gospodarka kraju rozwija się w stabilnym tempie, co przekłada się na zwiększone dochodu w budżecie miasta.
 4. Po raz kolejny wpływy z usług realizowanych przez ŚOSiR były niższe niż zakładano. Mamy nadzieję, że modernizacja basenu odkrytego spowoduje zwiększenie dochodów, począwszy od roku 2019.
 5. Ciekawie przedstawia się sytuacja wpływów z mandatów nałożonych przez Straż Miejską-pomimo braku narzędzi w postaci radarów- udało się wykonać plan w 80%, wpływy wyniosły ponad 40 tys. zł
 6. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej pozostają na stabilnym poziomie, jednakże naszym zdaniem po wprowadzeniu tak potrzebnej optymalizacji, uruchomieniu nowych linii, i znacznemu przeorganizowaniu sieci, wpływy naszym zdaniem powinny być większe.
 7. Miasto otrzymało dotacje celowe w wysokości 49 mln 200 tys zł, w tym na zadania własne ponad 10 milionów zł- jest to wysoka kwota, która pozwoliła na realizację kilku potrzebnych w mieście zadań inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę skalę budżetu, należy dążyć do zwiększenia udziału dotacji zewnętrznych w budżecie miasta.
 8. Niestety niewielką cześć dochodów stanowią te przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków UE. Wykonanie planu zaledwie w 70% nie jest wynikiem satysfakcjonującym i pokazuje potrzebę zwiększenia uwagi na obszar pozyskiwania fu duszy europejskich przez nasze miasto, tak, żebyśmy byli w stanie zdobyć większą ilość środków w latach następnych,.
 9. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie ponad 43 mln zł, z czego na inwestycje przeznaczono niemal 36,6 mln zł. Jest to wysoki udział środków, który nas satysfakcjonuje.
 10. Cieszy fakt zwiększenia środków w dziale lokalny transport publiczny, w szczególności na tak potrzebną infrastrukturę przystankową
 11. Po raz pierwszy w tym budżecie zauważalne są inwestycje w infrastrukturę rowerową w naszym mieście, o które od wielu lat zabiega Świdnickie Forum Rozwoju. Konkretne środki zostały przeznaczone m.in. na dotacje na drogi wojewódzkie np. budowa tras rowerowej przy ul. Przemysłowej, czy ul. Łącznej
 12. Trasy rowerowe, ciągi pieszo rowerowe zostały tez zapisane w dziale drogi gminne, dzięki czemu realizowane były inwestycje takie jak budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kopernika, trasy rowerowej przy ul. Nadbrzeżnej,
 13. Niewątpliwie dużą część środków skierowano na modernizacje ciągów pieszych- to dobre podejście, bo często pieszy jest traktowany na gorszych warunkach niż kierowcy. Wygospodarowano blisko milion złotych na remonty chodników.
 14. Wydatki na turystykę w wysokości blisko 750 tys zł są kwotą akceptowalną, biorąc pod uwagę fakt, że Świdnica potrzebuje silnej marki i wciąż nie jest szeroko znana turyście w Polsce i za granicą. Pomimo wielu atrakcji i zabytków.
 15. Godne pochwały jest tez przeznaczenie znacznych Śródków na modernizacje pustostanów na lokalne mieszkalne i socjalne. Na ten cel zostało przeznaczonych ponad 1,2 mln zł.
 16. Poziom wydatków na promocje wydaje się uzasadniony ze względu na Duzy potencjał turystyczny i marketingowy naszego miasta. Słusznym wydaje się dalsze zwiększanie środków na ten cel.
 17. Sporo środków zostało przeznaczonych na modernizację świdnickich parków w tym Parku Centralnego. Prace postępują z czego jesteśmy zadowoleni.
 18. Po raz pierwszy, konkretna kwota została przeznaczona na likwidacje węglowych lokalnych źródeł ciepła- w ramach programu KAWKA- jest to jednak kwota nie wystarczająca i potrzebne są dalsze działania na rzecz ograniczania niskiej emisji.
 19. Nie satysfakcjonuje nas wykonanie zadań w ramach zwycięskich projektów Budżetu obywatelskiego z 2016 roku. Pomimo tego że mieszkańcy podjęli decyzje o wydatkowaniu sumy 3,6 mln zł na zadania dzielnicowe i ogólno-miejskie- NIE WSZYSTKIE z nich doczekały się realizacji. Jako ze ogłoszony jest nabór wniosków na kolejną edycję, ciężko przekonać obecnie mieszkańców  Do UDZIAŁU w aktualnej decyzji. Jakie argumenty mają pomysłodawcy wniosków na Osiedlu Młodych, jeśli do dnia dzisiejszego nie powstała inwestycja, na którą mieszkańcy głosowali w poprzedniej edycji.
 20. Biorąc powyższe pod uwagę wszystkie argumenty za i przeciw Świdnickie Forum Rozwoju zagłosuję ZA udzieleniem absolutorium za wykonanie budżetu na 2016 rok. Jednakże to ZA zabarwione jest w tym roku na żółty kolor, pokazujemy żółtą kartkę za niewywiązanie się ze wszystkich decyzji, które podjęli mieszkańcy odnośnie realizacji wybranych przez nich projektów. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku nie będzie potrzeby zabarwiania czegokolwiek na żółto albo nawet czerwono. Jednakże apelujemy o rozwagę w działaniach zmierzających do ograniczania aktywności obywatelskiej w naszym mieście i dalszemu procesowi niszczenia budżetu obywatelskiego.13528132_1036272409791433_1279417243970828671_o

13528132_1036272409791433_1279417243970828671_o

STANOWISKO ŚFR W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM ZA 2015 ROK

Klub Radnych Świdnickiego Forum Rozwoju prezentuje stanowisko w sprawie wykonania budżetu za 2015 rok.

STANOWISKO ŚFR W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM ZA WYKONANIE BUDŻETU ZA 2015 ROK

Świdnickie Forum Rozwoju po dogłębnym przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok przedstawia poniżej swoje stanowisko. zdecydowało o udzieleniu absolutorium Pani Prezydent w dniu 24.06.2016 roku.

Dochody własne naszego miasta zostały zrealizowane na poziomie 97,8% planu, co jest wynikiem satysfakcjonującym. Cieszy fakt, że dochody z podatków są wciąż na stabilnym poziomie (podatek od nieruchomości, czy podatek od środków transportowych). Podobnie wpływy z opłat są na przyzwoitym poziomie- ponad 90% wykonania. Należy podkreślić, że plan związany z realizacją najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w mieście został zrealizowany.

Niepokoją nas zmniejszone wpływy z ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) -zrealizowano w kwocie 8.308.952,22 zł, tj. 69,2% planu, który wynosi 12.000.000,00 zł. Podobnie, wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (dz. 600, rozdz. 60004, § 0830) zaplanowano w kwocie 4.101.000,00 zł a wykonano w kwocie 3.565.449,40 zł, tj. 86,9% planu.

Niezadowalające były także wpływy z usług realizowane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (dz. 926, rozdz.92604, § 0830) , gdyż wykonano w kwocie 1.447.921,31 zł, tj. 68,5% planu. W tym przypadku przykładem na plus jest działalność basenu otwartego przy ul. Śląskiej – obiekt sezonowy, czynny w okresie od 1 VI do 1 IX 2015 r. Dochody w wysokości 102.444,77 zł stanowią 113,8% planu.

Pokazuje to, że świdniczanie chcą nowoczesnego basenu, o który walczyli także w Budżecie Obywatelskim.

 Martwi nas jednak niezrealizowanie woli mieszkańców, którzy w BO przeznaczyli 1.300.000 zł na projekt przebudowy basenu oraz wstępne prace modernizacyjne na obiekcie. Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej – etap I. Plan 1.000.000,00 zł (wykonanie 654.511,90 zł- wskaźnik wykonania 65,5%). W trakcie roku budżetowego środki przeznaczone przez mieszkańców na inwestycję związaną z basenem zostały zmniejszone o kwotę 300.000 zł, co jest dla nas niezrozumiałe i odbyło się wbrew woli świdniczan.

 Wydatki inwestycyjne w 2015 r. zostały wykonane w zadowalającej  wysokości 33.445.174,22 zł, co stanowi 91,8% planu.

Zadowoleni jesteśmy z planu dotacji na ochronę dóbr kultury w kwocie 1.838.032,67 zł., co przekłada się na wzrastające walory estetyczne i turystyczne miasta.

Podsumowując, pomimo kilku znaczących mankamentów uznajemy, że poziom realizacji dochodów i wydatków jest prawidłowy, zgodny z planem. Również prawidłowy jest stan realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dobre zaawansowanie i prawidłowy przebieg realizowanych w 2015 roku zadań inwestycyjnych.

 Świdnickie Forum Rozwoju zdecydowało o udzieleniu absolutorium Pani Prezydent.

 Klub Radnych Świdnickiego Forum Rozwoju

13499462_1117825821589120_163980293_o 13523732_1117825881589114_385477942_o