Archiwa tagu: śfr

34689433_1640041272784224_2038263531605852160_n

Co dalej z Zaułkiem Świętokrzyskim?

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze sporo wody upłynie w Bystrzycy, zanim doczekamy się uporządkowania jednego z najbardziej wstydliwych miejsc w Świdnicy. Trzy lata temu Pani Prezydent podpisała zgodę na przedłużenie terminu realizacji inwestycji przy Zaułku Świętokrzyskim. Zgodnie z umową, w dniu 7 czerwca powinny być gotowe kondygnacje podziemne (nie)realizowanej inwestycji.

„Inwestor za niewywiązanie się z umowy już w 2015 miał zapłacić milion złotych kary, ale dzięki decyzji prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej dostał dodatkowe 3,5 roku na zrealizowanie przynajmniej minimum prac”. Efekt jest taki, że teren dalej straszy, mieszkańcy skarżą się na kurz, hałas i spaliny.

Zgodnie z odpowiedzią na interpelację Marcina Paluszka, miasto będzie starało wyegzekwować kary od dewelopera. Jaki będzie tego efekt? Zobaczymy w najbliższym czasie.

33965001_829365363930902_585486114974859264_n

827D35A8-7203-4B11-89E6-4AFC64DB9537

Biblioteka milczy w sprawie planu finansowego na 2018 rok

W dniu 16 kwietnia nasze stowarzyszenie złożyło wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w którym poprosiliśmy o przesłanie nam planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2018 rok. 

38E1D3BE-8B2D-4115-AFE9-858E1B1935C8

Dlaczego chcemy poznać treść planu?

MBP, będąca jednostką miejską powinna w Biuletynie Informacji Publicznej publikować sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty związane z finansami i budżetem jednostki. Jako, że od lutego bieżącego roku biblioteka, oprócz swoich podstawowych obowiązków, takich jak popularyzacja czytelnictwa, organizacja wydarzeń promujących czytelnictwo, prowadzenie czytelni i sieci bibliotek, zajęła się także wydawaniem bezpłatnego „biuletynu”. Opinia publiczna powinna poznać  szczegóły finansowania tego przedsięwzięcia, które z głównymi zadaniami biblioteki mają niewiele wspólnego.

Warto podkreślić, że na ostatniej sesji, przy naszym sprzeciwie, radni przekazali kolejne 120 tys. zł na funkcjonowanie biblioteki, pomimo tego, że w grudniu 2018 r. w budżecie miasta zapisano ponad 2,5 mln zł na jej działalność.

Na ostatniej sesji, dyrektor biblioteki oświadczyła także, że całkowity koszt wydawania biuletynu pokrywany jest z przychodów z reklam. Chcemy wiedzieć, czy te przychody nie są transferowane z miejskich spółek.

Niestety, na stronach BIP nie ma informacji o strukturze tegorocznego budżetu, planu finansowego oraz podstawowych danych, dzięki którym dowiemy się jak wygląda szkielet finansowy wydawanego w roku wyborczym „biuletynu” i czy publiczne środki są wydawane na działalność podstawową jednostki.

Zgodnie z ustawą, biblioteka powinna udzielić nam szczegółowych informacji w terminie 14 dni:

1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 zasada pokrywania kosztów podmiotu udostępniającego informację publiczną na wniosek, ust. 2.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku dalszej zwłoki w udzieleniu nam informacji, podejmiemy kolejne kroki prawne w celu uzyskania informacji ,do której my i wszyscy świdniczanie mają prawo.

B8A0C052-C9EF-4744-866B-6AC219CA8409 ADCE6D57-0D32-494E-B153-D7BCC02A5588

077B6406-C5DE-490F-9F56-7C87CDE90595

Czy to jeszcze promocja miasta?

W związku z ostatnimi doniesieniami prasowymi, związanymi z wątpliwościami na temat zasadności wydawania pieniędzy mieszkańców na kolejne formy autopromocji władz miasta, zarząd naszego ruchu miejskiego zadaje publicznie konkretne pytania, które powinny znaleźć wyczerpującą odpowiedź. 

1. Jaka jest planowana kwota, która w roku 2018 będzie przeznaczona na „wydanie gazety samorządowej” w ramach wydatków na promocję miasta, które zostały zapisane w uchwale budżetowej. Zgodnie z uzasadnieniem do uchwały budżetowej- zapisano na wydatki w ramach zadań statutowych w Rozdz. 75075 w budżecie miasta na 2018 rok kwotę 2 582 480 zł, w ramach której znajduje się pozycja „wydanie gazety samorządowej”. Jednakże, w tym dziale nie wskazano dokładnie kwot na poszczególne zadania, w tym właśnie na wydanie gazety samorządowej.

wydatki na prmocje
2. Prosimy również o wskazanie osób lub innych podmiotów odpowiedzialnych za redakcję i wydawanie gazety samorządowej, a także sposób i kwoty ich wynagradzania. Będziemy wdzięczni za informację o tym, kto decyduje o doborze artykułów, kto dokonuje wyboru i korekty tekstów.

3. Prosimy o przedstawienie całkowitych kosztów, które z publicznych pieniędzy zostały przeznaczone na kampanię billboardową w mieście. Jaką funkcję pełniła treść umieszczona na bilbordach, czy miała ona uzasadniony charakter informacyjny, który przemawiał za skorzystaniem ze środków należących do świdniczan do realizowania takiej kampanii.

4. W kontekście prowadzonej przez miasto polityki reklamowej, która miała ograniczać liczbę plakatów, bilbordów i innych nieestetycznych nośników w mieście, dlaczego zdecydowano się na taka agresywną formę promocji?

077B6406-C5DE-490F-9F56-7C87CDE90595

5. Jaką rolę w wydawaniu gazety samorządowej pełni Miejska Biblioteka Publiczna? Czy gazeta ta służy krzewieniu czytelnictwa i promocji literatury w naszym mieście? Czy temu samemu celowi służy domena internetowa wykupiona przez Miejską Bibliotekę Publiczną (mojaswidnica.pl)?

IMG_5436 (1)

6. Czy oprócz zamówionych bilbordów, były drukowane inne formy reklamy, np. w formie ulotek lub plakatów? Jaki był ich koszt?

   Zarząd Stowarzyszenia Świdnickie Forum Rozwoju

Świdnica 08.02.2018

 

13528132_1036272409791433_1279417243970828671_o

Stanowisko ŚFR w sprawie budżetu Świdnicy na 2018 rok

W dniu 21 grudnia 2017 roku odbyła się najważniejsza sesja Rady Miejskiej w tym roku. Klub Świdnickiego Forum Rozwoju prezentuje stanowisko w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. 

Projekt Budżetu Miasta na 2018 rok zakłada spory udział wydatków na inwestycje w wysokości ponad 20% całości wydatków (dokładnie 64 039 707 zł). Wiele zapisanych inwestycji jest ważnych dla miasta. Zauważalny jest znaczny wzrost dochodów (o 14% w porównaniu z rokiem poprzednim), dlatego więcej środków powinno być przeznaczonych na spłatę bieżącego zadłużenia Świdnicy. Dobra kondycja finansowa miasta powinna iść w parze z ograniczaniem i pozbywaniem się zadłużenia, które generuje kolejne odsetki. W roku 2018 roku zadłużenie miasta sięgnie 127 mln zł i będzie wyższe o blisko 20 mln w porównaniu z rokiem bieżącym i blisko dwukrotnie większe niż w 2014 roku. Koszt obsługi długu w przyszłym roku wzrośnie o milion zł.

Krok w kierunku ponownego znacznego wzrostu wydatków na administrację (blisko 10%) jest niepokojący. Przy tym zdajemy sobie sprawę z presji płacowych i sytuacji na rynku pracy, która powoduje, że muszą wzrastać wynagrodzenia w administracji, aby miasto mogło wciąż korzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów, jakim są urzędnicy w mieście. Ale nie podoba nam się rozrost administracji i tworzenie nowych stanowisk, za które płacą wszyscy ciężko pracujący świdniczanie.  Jednocześnie ogranicza się środki na przykład na promocję miasta (o blisko 6 %- przypadku miasta o dużym potencjale turystycznym jest to spory spadek), czy kulturę (o 10% w porównaniu z poprzednim rokiem), na ochronę zabytków (o 30% w porównaniu z rokiem poprzednim).

Cieszy za to fakt znacznego zwiększenia środków na utrzymanie zieleni w mieście, co przełoży się na remonty placów zabaw, zakup urządzeń małej architektury, a co najważniejsze dalszą modernizację najważniejszych parków w mieście. Brakuje jednak wciąż wpisania na listę inwestycyjną rewitalizacji altany w Parku Młodzieżowym i całego otoczenia. Inwestycja ta postulowana była we wszystkich wcześniejszych edycjach Budżetu Obywatelskiego. Ponadto zwiększone wydatki na zadania związane z kulturą fizyczną i infrastrukturą sportową należy uznać za dobre posunięcie. Uważamy także, że na zadania ważne dla lokalnych społeczności  na przykład te związane z oświetleniem, powinny być przeznaczone większe środki (w tym roku zauważalny spadek o ponad 20%), gdyż wciąż w mieście są ulice i obszary, na których nie ma żadnej latarni (np. ulica Langiewicza i wiele innych).

Niestety, po raz kolejny zapisano jedynie 1,6 mln złotych na zadania w ramach Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego (kwota zatem jest mniejsza o 2 miliony złotych, niż miało to miejsce we wcześniejszych edycjach). Świdnickie Forum Rozwoju apelowało wielokrotnie o zwiększenie udziału środków na ten cel, w szczególności z powodu wzrastającej frekwencji oraz planowanych większych dochodów budżetowych o blisko 14% w porównaniu z rokiem poprzednim. Nie wzięto pod uwagę naszych licznych wniosków, które zgłaszane są do nas przez mieszkańców. W tym miejscu chcemy podkreślić, że uchwalanie budżetu miasta należy do najważniejszych kompetencji radnych, natomiast ten projekt został napisany w 100% przez władzę wykonawczą bez wzięcia pod uwagę chociaż mniejszych propozycji składanych przez radnych, czy komisje. Będziemy apelować o zmianę zapisów dotyczących procesu uchwalania budżetu miasta Świdnicy, tak aby radni mieli realny wpływ na kształt budżetu.

W związku z tym, że budżet miasta to tak naprawdę dwa budżety: budżet inwestycyjny oraz budżet wydatków bieżących, które zapisane są w jednym projekcie uchwały, popieramy ten pierwszy, gdyż zależy nam na rozwoju Świdnicy. Planowane inwestycje w wysokości ponad 64 mln zł, których duża część będzie współfinansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej są miastu potrzebne i będą służyły nam wszystkim.  Trzeba zauważyć, że wzrost wydatków na inwestycje o blisko 100 % w porównaniu jeszcze z rokiem 2014 to duży sukces.  Jednakże jako niezależny ruch miejski musimy sygnalizować, także negatywne trendy, które powinny być w przyszłości niwelowane. W związku z powyższym argumenty ZA przyjęciem projektu  przeważają i poprzemy uchwałę budżetową na rok 2018.

Marcin Paluszek

Marek Marczewski

Klub Radnych Świdnickiego Forum Rozwoju

jestesmy-za-jawnoscia

Coraz bliżej Urzędowego Rejestru Umów

Otrzymaliśmy odpowiedź w sprawie ostatecznego terminu utworzenia w naszym mieście elektronicznego urzędowego rejestru umów-dostępnego dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta. Uważamy, że transparentność w naszym mieście jest ważnym elementem budowania poprawnych relacji i zaufania między mieszkańcem a władzami Świdnicy. Dlatego też z dużym niepokojem obserwowaliśmy przesunięcie terminu powstania tak potrzebnego rejestru, który obecny jest już w wielu miastach w Polsce.

Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią od pani prezydent, postulowany przez nas od miesięcy rejestr będzie gotowy jeszcze w tym roku! Czekamy na końcowe prace nad aplikacją. Będziemy na bieżąco informować o postępach prac i ostatecznym terminie oddania do użytku Urzędowego Rejestru Umów.

jawnosc-rejestr-umow

Marcin Paluszek

14907190_1074714685983555_8387931907550584264_n

2 RST Półmaraton Świdnicki- Nasi pobiegli!

Po raz drugi Świdnica zamieniła się w biegową stolicę regionu. Setki biegaczy opanowało nasze miasto, a wśród nich znaleźli się nasi radni Marcin Paluszek oraz Marek Marczewski. Przebiegli cały dystans 21 kilometrów w dobrym czasie i w znakomitych nastrojach. Gratulujemy i czekamy na kolejną edycję półmaratonu w przyszłym roku!

14993442_1074714569316900_65818367902174252_n

14947719_1074714575983566_4165158975223141747_n

 

 

swidnica_katedra_sw-_stanislawa_i_sw-_waclawa_-_fotopolska-eu_219242

KOŃCZĄ SIĘ KONSULTACJE STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI

W dniach od 20 września do 10 października trwają konsultacje Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Świdnicy na lata 2016-2026.

Stowarzyszenie Świdnickie Forum Rozwoju, które w swoich statutowych celach ma wpisane dążenie do wzrostu znaczenia gospodarczego, kulturalnego oraz turystycznego Świdnicy i okolic przygotowało liczne uwagi do konsultowanego dokumentu.

Liczymy, że zostaną one uwzględnione w finalnej wersji opracowania.

Można się zapoznać z nimi tutaj: uwagi-sfr

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się ze Strategią oraz wnoszeniem swoich uwag lub opinii:

strategia-rozwoju-turystyki-swidnicy

Marcin Paluszek

fot. commons.wikimedia.org

fot4

ŚWIDNICKIE FORUM ROZWOJU NA GALI SUPER SAMORZĄD 2013

    W dniu 28 lutego 2014 roku przedstawiciele Świdnickiego Forum Rozwoju – Marcin Paluszek oraz Adrian Gączkowski uczestniczyli w gali Super Samorząd 2013 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Każdego roku do Pałacu Prezydenckiego zapraszane są najaktywniejsze organizacje lokalne z całej Polski, które zdaniem organizatorów – Fundacji im. Stefana Batorego najprężniej działają w dziedzinie pobudzania aktywności obywatelskiej i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Gala Super Samorząd odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Otrzymaliśmy gratulacje od Prezesa Fundacji im. Stefana Batorego – prof. Aleksandra Smolara, prof. Jerzego Stępnia – byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a także Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta – Olgierda Dziekońskiego oraz „legendy Solidarności” – Henryka Wujca.

Jesteśmy dumni, że działania naszego stowarzyszenia ze Świdnicy zostały zauważone.

Gala Super Samorząd nie ograniczyła się tylko do uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele Świdnickiego Forum Rozwoju aktywnie uczestniczyli w dwudniowym cyklu debat, warsztatów oraz prezentacji, podczas których przedstawialiśmy nasze doświadczenia w przekonywaniu władz do pomysłu wdrożenia budżetu obywatelskiego oraz plany na przyszłość związane m. in. z wdrożeniem w naszym mieście inicjatywy lokalnej czy stworzeniu miejskiego regulaminu konsultacji społecznych. Świdnica może stanowić przykład dla innych miast i gmin, które w przyszłości planują wprowadzenie budżetu obywatelskiego, choć przed nami jeszcze wiele pracy, aby przekonać władze do większego zaangażowania samych mieszkańców do uczestniczenia w spotkaniach, debatach, konsultacjach w ramach budżetu obywatelskiego oraz większej roli świdniczan w przygotowaniach następnych edycji.

Naszemu stowarzyszeniu pogratulowano za konsekwentne starania i przekonanie władz miasta do wdrożenia w Świdnicy budżetu obywatelskiego. W ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór” prowadzonej przez Fundację im. Stefana Batorego w roku 2013 podjęliśmy szereg działań zmierzających do wdrożenia w naszym mieście budżetu obywatelskiego, m.in. debatę, spotkania z ekspertami, spotkania z radnymi, poświęcaliśmy nasz wolny czas, aby uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Budżetowej. Wszystkie te działania miały na celu zainteresowanie tematem jak najszerszej grupy mieszkańców oraz decydentów i urzędników. Dużą i ważną rolę odegrały również świdnickie media, które rzetelnie informowały o prowadzonych przez nas działaniach, co przełożyło się na pozytywną decyzję władz miasta i dzięki którym mieszkańcy zapoznali się z tematyką budżetu obywatelskiego. W konsekwencji przełożyło się to na duże zainteresowanie w trakcie głosowania, czego pozazdrościć mogą nam inne miasta w Polsce.

fot1 fot2 fot3 fot5 fot6 fot7 fot8